มมร ล้านนา : โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมประกวดรอบคัดเลือก ภาคเหนือ ประกอบด้วยกิจกรรม สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ตอบปัญหาธรรมะ กล่าวสุนทรพจน์ บรรยายธรรมะ และโต้คารมอุดมธรรม โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก