มมร ล้านนา; โครงการปุพพเปตพลี อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมเดือนสิบสองล้านนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการปุพพเปตพลี อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมเดือนสิบสองล้านนา โอกาสนี้ได้กราบอาราธนา พระครูปลัดธีร์นวัช  ญาณสิทธิวาที แสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมือง โดยมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 19 กันยายน 2562