มมร ล้านนา: โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบาย  จากนั้น ดร.ชาลี ภักดี บรรยาย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ “Digital Revolution Teaching Modle (DRT Model)” ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 11 มิถุนายน 2564