มมร ล้านนา: โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มมร วิทยาเขตล้านนา เรือง “การเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ” โดยมี ศ.(พิเศษ) ธงทอง  จันทรางศุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายเรื่อง “การพัฒนาองค์กรตามนโยบายของกระทรวงใหม่” วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ กรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ศ.(พิเศษ) ธงทอง  จันทรางศุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายเรื่อง “การพัฒนาองค์กรตามนโยบายของกระทรวงใหม่”