มมร ล้านนา: โครงการรับน้องสร้างสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์สร้างสามัคคี สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี,ผศ.ดร. อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเป็นวิทยากรโครงการรับน้องสร้างสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์สร้างสามัคคี สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์