มมร ล้านนา: โครงการวันภาษาไทย

วันภาษาไทย : คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์​ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย​ จัดโครงการวันภาษาไทย​ เพื่อเสริมทักษะและความเชี่ยวชาญแก่นักศึกษา โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามาให้ความรู้และมีกิจกรรมพัฒนาทักษะ ความสามารถของนักศึกษา