มมร ล้านนา: โครงการวันภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการวันภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม 30กรกฎาคม 2562