มมร ล้านนา: โครงการสร้างฝันปันรอยยิ้มสู่สังคม โดยชมรมรัฐศาสตร์

อาจารย์มงคลชัย  สมศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำนักศึกษาชมรมรัฐศาสตร์ จัดโครงการสร้างฝันปันรอยยิ้มสู่สังคม ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร ๙ ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่