มมร ล้านนา: โครงการสัมมนาทางวิชาการ สาขาวิชาการปกครอง

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน” และ “บทบาทพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมการเมืองไทยภายใต้วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยีน” วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่