มมร ล้านนา: โครงการสัมมนาและมัชฌิมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการสัมมนาและมัชฌิมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม สำหรับโอวาทที่รองอธิการบดีได้ให้ไว้ดังนี้

เราจะเดินไปสู่จุดหมาย “เราคือ ครูอังกฤษ” ลักษณะพื้นฐานในตน 3 ประการของครู คือ

1. ครูต้องมี ฉันทะ ต่ออาชีพครู เป็นพื้นฐาน

2. ครูต้องมีความเมตตา ต่อเด็กและบุคคลรอบข้างเป็นพื้นฐาน และ

3. ครูต้องมีความเป็น กัลยาณมิตร พร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ครูมืออาชีพต้องมีคุณภาพการสอน สิ่งที่ครูมืออาชีพควรตระหนักเป็นอย่างยิ่งก็คือ “คุณภาพการสอน”