มมร ล้านนา: โครงการสัมมนาแนวทางการบริหารหลักสูตรครู ๔ ปีฯ

พระมหาวีรศักดิ์  สุรเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา และอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวทางการบริหารหลักสูตรครู ๔ ปี และแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อผนึกกำลัง และประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ต่อไป