มมร ล้านนา :โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง 2562

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา สอนการประดิษฐ์กระทงใบตอง ได้รับเกียรติจากอาจารย์สมนึก บุญทา มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้มอบของที่ระลึก