มมร ล้านนา: โครงการสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุ “พร้อมมอบถุงปันสุข”

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุ “พร้อมมอบถุงปันสุข”  ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีในนามผู้บริหารกล่าวปราศัยการดำเนินงาน พระครูวิทิตศาสนาทร, ผศ.ดร.รองเจ้าคณะอำเภอเมือง แสดงพระธรรมเทศนา มี 5 ชุมชนเข้าร่วม คือ ชุมชนวัดผ้าขาว ชุมชนวัดหมื่นตูม ชุมชนทรายมูลเมือง ชุมชนพันอ้นและชุมชนควรค่าม้า หม้อคำตวง จำนวน 100 คน และบูรณาการการเรียนการสอนโดยคณะอาจารย์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาไทย การสอนสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษและรัฐศาตร์การปกครอง ณ วัดผ้าขาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 26 สิงหาคม 2563 (ภาพ: เพจถ่ายไปเรื่อย)