มมร ล้านนา: โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม