มมร ล้านนา: โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย (Active Learning)

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย “กระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้” (Active Learning) วันที่ 16 สิงหาคม 2562