มมร ล้านนา: โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาบรรพชนล้านนา

พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์(รก.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาบรรพชนล้านนา ผ่านทางระบบออนไลน์สถานี facebook มมร.ล้านนา วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2564 จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม MBU4 วัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาบรรพชนล้านนา

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาของบรรพชนล้านนา

2. เพื่อส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาของบรรพชนล้านนาหลายรูปแบบ

3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เผยแพร่ภูมิปัญญาของบรรพชนล้านนา

กิจกรรมที่เรียนรู้ผ่านผ่านทางระบบออนไลน์สถานี facebook มมร.ล้านนา วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่

กิจกรรมวันที่ 1 กันยายน 2564

– ดอกไม้เครื่องบูชาแห่งศรัทธา วิทยากรโดย นายเพชรชมพู ปินใจ

– โคมและตุงล้านนาในงานสักการบูชา วิทยากรโดย นายนภดล คำมูล และนายจุตพร คำมูล

กิจกรรมวันที่ 2 กันยายน 2564

– งานใบตองของใช้เพื่อสิ่งแวดล้อม วิทยากรโดย นางดรุณี  ปิยะรักษ์  และนางสาวมนัสนันท์  มณีพิมพ์

 

 – เครื่องสักการะล้านนาในความเชื่อและความศรัทธา วิทยากรโดย นายสมนึก  บุญทา