มมร ล้านนา : โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (S.B.T.C.)

โครงการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 58 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย จ.ลำพูน