มมร ล้านนา: โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2563 รุ่น 1

พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2563 (พระใหม่) รุ่น 1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มมร.วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่