มมร ล้านนา: โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เรื่อง การพัฒนาองค์กร มมร วิทยาเขตล้านนาสู่การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ม่อนวิวดอยรีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่