มมร ล้านนา: โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และปาฐกถา เรื่อง “นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความมีประสิทธิภาพในองค์กรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๕ ”

ในการนี้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กล่าวถวายรายงาน การจัดสัมมนาวิชาการประจำปีจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารเรียน ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (แห่งใหม่) ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่