มมร ล้านนา: โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 4 กันยายน 2565 พระครูวิทิตศาสนทร,ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา ประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย รหัส 65 รุ่นที่ 3

โอกาสนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจาก พระมหาวราสะยะ วราสโย, ดร. ปธ.9 อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ  วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยากรบรรยายอบรมภาษาอังกฤษให้กับ นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย รหัส 65 รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธวจนวราภรณ์