มมร ล้านนา: โครงการอบรมสัมมนาเพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอน สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2565

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอน สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยมีคณะวิทยากรจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ