มมร ล้านนา: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของมมร.วิทยาเขตล้านนา”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา” วิทยากรโดย ผศ.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ MBU2