มมร ล้านนา: โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพทางรัฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพทางรัฐศาสตร์ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคาร MBU4 29 สิงหาคม 2563