มมร ล้านนา: โครงการ “รวมใจ” แบ่งปันเพื่อน้องบนดอยสูง ปีที่ 7 โดย ชมรมโปว์ จิตอาสาพัฒนาสังคม

พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตรและที่ปรึกษาชมรมสมาชิกชมรมโปว์ จิตอาสาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดค่ายอาสาประจำปี ในโครงการ “รวมใจ” แบ่งปันเพื่อน้องบนดอยสูง ปีที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านห้วยปู อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 13-14 มีนาคม 2564