มมร ล้านนา: โครงการ “เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ” Smart Gen-Smart Media กิจกรรมครั้งที่ 3

โครงการ “เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ” Smart Gen-Smart Media กิจกรรมครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2564 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติโยดม MBU 4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา