มมร ล้านนา: โครงพัฒนาอาจารย์ประจำปี 2563

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงพัฒนาอาจารย์ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ โรงแรมรอยัล เพนนินซูล่า เมืองเชียงใหม่ ภาคเช้าในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการให้คำปรึกษา” โดย ดร.ธนดี สุริยะจันทร์หอม ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และคณะ ภาคบ่ายสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง “แนวทางป้องกันการบูลลี่ (Hate Speech) ในสถานศึกษา” โดยองค์กรเครือข่ายพัฒนาและการปกป้องคุ้มครองเด็กภาคเหนือ 18 ธันวาคม 2563