มมร ล้านนา: ไหว้ครูแบบวิถีไทย วิถีพุทธล้านนา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมไหว้ครูแบบวิถีไทย วิถีพุทธล้านนา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ร่วมกับชมรมครุรติไท ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม 26 กรกฎาคม 2562