มมร ล้านนา: ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาทุกวันอังคาร

วันที่ 17 มกราคม 2566 พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา รก. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาทุกวันอังคาร พร้อมให้โอวาทพระนักศึกษาและบุคลากรสำนักงานวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มมร.วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธวจนวราภรณ์ MBU 4