มมร ล้านนา: ๓ หน่วยงานสถาบันการศึกษา ภายในวัดเจดีย์หลวงประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเทพวุฒาจารย์

วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ๓ หน่วยงานสถาบันการศึกษา ภายในวัดเจดีย์หลวง ๑. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ๒. โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ๓. โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเทพวุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่