มมร ล้านนา: 60 ปี พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธ)

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (มมร.) ในนามตัวแทนคณะศิษย์และคณะศรัทธาญาติธรรมทั่วประเทศ ได้ระลึกถึง วันคล้ายวันเกิดครบ 60 ปี พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ (พระอารามหลวง) ซึ่งเป็นบุคคลผู้ได้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และประเทศชาติ อย่างมากมาย เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ จึงได้น้อมถวาย มุทิตาสักการะต่อพระเดชพระคุณ โดยถวายช้าง 1 เชือก มีชื่อว่าช้างพลายแสนเขื่อน เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท น้อมถวายไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 11 ตัว เป็นเงินจำนวน 207,000 บาท และถวายพืชผลทางการเกษตร จำนวน 30 ตัน (30,000 กิโลกรัม) เพื่อแจกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบการจากแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 และร่วมทำบุญโรงทาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (มมร.) ดังกล่าว สำหรับการน้อมถวายช้างพลายแสนเขื่อน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อช่วยเหลือชีวิตช้างที่ใช้ลากไม้มานาน
2. เพื่อช่วยเจ้าของช้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 19
3. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทยมีคุณต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนา
4. เพื่อมอบให้เป็นมรดกของแผ่นดิน
ทั้งนี้ พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้รวบรวมเงินจากคณะศิษย์ทั่วประเทศ เพื่อซื้อช้างพลายแสนเขื่อน และพร้อมดำเนินการทำหนังสือมอบให้กับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ หรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำช้างพลายแสนเขื่อน ดูแลต่อไป