มมร ล้านนา: “English as global language”

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดงาน “English as global language” วิทยากรพิเศษ ดร. อรรจน์ สีหะอำไพ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ดร.พิรุณ จันทราวาส อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ