มมร ล้านนา l กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปี 2561 ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้ว มมร ล้านนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดยการนำของรุ่นพี่ ปี 2 -3 4 จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปี 2561 ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้ว มมร ล้านนา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เรียนรู้วัฒนธรรมการเรียนในรััวมหาวิทยาลัย ฮ้องขวัญเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการเรียนต่อไป