มมร ล้านนา l คณะอนุกรรมการคุรุสภา เข้าประเมินมาตรฐานหลักสูตรฯเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี)

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนนา เป็นประธานเปิด การประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) โดยคณะอนุกรรมการจาก คุรุสภา ประเมินเพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอคุรุสภา และให้คำแนะนำในการจัดการศึกษาต่อไป