มมร ล้านนา l ค่ายพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานให้โอวาท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยมีพระวิทยากรบรรยายให้ความรู้และนำทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร