มมร ล้านนา l งานสัมมนาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง วันที่ 20 ตุลาคม2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่