มมร ล้านนา l ถวายสักการะ พระพรหมมุนี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มมร ล้านนา l ถวายสักการะ พระพรหมมุนี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย