มมร ล้านนา l บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561 คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561 คณะศึกษาศาสตร์ โดย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่อำนวยการสอบ และคุมสอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ