มมร ล้านนา l ปฐมนิเทศ นักศีกษาปริญญาโท ประจำปี 2561

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการแทน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาท ปฐมนิเทศ นักศีกษาปริญญาโท ประจำปี 2561 โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาเข้าร่วม ณ อาคาร MBU 4 ห้อง 4303 วันที่ 5 สิงหาคม 2561