มมร ล้านนา l ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561

พระมหาสกุล  มหาวีโร,ดร. อาจารย์ประจำ เป็นประธานเปิดการประชุม บุคลากรประจำเดือน ตุลาคม โดยผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้ดำเนินการประชุมหารือ การจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุม