มมร ล้านนา l รักษาการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาพบปะนักศึกษา “กิจกรรม การจัดการเรียนรู้”

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาพบปะนักศึกษา “กิจกรรม การจัดการเรียนรู้” สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๔ รับผิดชอบโดย ดร.พิรุณ จันทราวาส ลงพื้นที่จริงในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน ๓ โรงเรียน

โรงเรียนที่ ๑ จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านสามหลัง ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนที่ ๒ จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านป่าลานคำ ตำบลสะเมิงใต้  อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนที่ ๓ จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑