มมร ล้านนา l พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี,ดร. รักษาการ ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ให้โอวาท ในกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทุกวันอังคาร

พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี ดร. รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ให้โอวาท ในกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทุกวันอังคารก่อนเข้าเรียนของพระนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา