มมร ล้านนา l พิธีถวายพระคัมภีร์พระไตรปฎกพร้อมตู้ ฉบับอรรถกถาแปล (มหามกุฏราชวิทยาลัย) ๙๑ เล่ม

พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตล้านนา เป็นประธานพิธีถวายพระคัมภีร์พระไตรปฎกพร้อมตู้ ฉบับอรรถกถาแปล (มหามกุฏราชวิทยาลัย) ๙๑ เล่ม คณะเจ้าภาพนำโดย พล.ร.ท.บัณฑวิทย์ คุณสุภาว์  โรจนวิภาต และครอบครัว นาวาตรี ไอศูรย์ , คุณพิณพ์วลัญช์  โรจนวิภาต พร้อมครอบครัว คุณแม่มาลัย  มีเอี่ยม คุณนิชัญญา  มีเอี่ยม พร้อมครอบครัว พร้อมด้วยกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาจาก กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กลุ่มกรรมฐานบททางธรรม (วัดพระธาตุศรีจอมทอง) กลุ่มผู้สูงอายุปิยะมาลย์-เชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตล้านนา วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒