มมร ล้านนา l พิธีปฐมนิเทศ ปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์ อาทิตย์)

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์ อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561