มมร ล้านนา l พิธีฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานในพิธีฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร บัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สำหรับปีนี้มีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าปริญญาบัติจำนวน 407 รูป/คน โดยมีคณาจารย์และญาติพี่น้องร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ,4 พฤศจิกายน 2561