มมร ล้านนา l พิธีสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๑

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรม สโมสร สถาบันต่าง ๆ รวมทั้งพ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

โอกาสนี้ ผศ.ดร.โผน  นามณี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย