มมร ล้านนา l มมร ล้านนา รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

พระสัญชัย  ญาณวีโร อาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นตัวแทนรองอธิการบดี รับมอบรับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมตามโครงการสอนศีลธรรม (ธรรมศึกษา) ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นประธานมอบ