มมร ล้านนา l มัชฌิมนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561

26 ตุลาคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำโดย ดร.สงัด  เชียนจันทึก จัดโครงการมัชฌิมนิเทศ ประจำปี 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยมีวิทยากรชำนาญการให้ความรู้ รูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21