มมร ล้านนา l รักษาการ รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาถวายสักการะ อธิการบดี

พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ  ชาคโร) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้โอวาท แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาเขตล้านนา ในโอกาสเดินทางมาร่วมงานประชุม พระสังฆาธิการ ณ พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการ รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ถวายสักการะ  พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย