มมร ล้านนา l ลอยกระทงประจำปี 2561

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมขบวนแห่เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม “ยี่เป็ง” ลอยกระทงประจำปี 2561
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561